Các hình thức cần biết của mua bán hàng hóa quốc tế

Thời kỳ hội nhập thương mại hóa quốc tế, Việt Nam không ngừng mở cửa chào đón các nhà kinh doanh từ quốc tế đầu từ vào đất nước cũng như không ngừng tìm kiếm cơ hội giao thương và đầu tư ra nước ngoài. Vậy ta cần hiểu mua bán hàng hóa quốc tế là gì và các hình thức cần biết của mua bán hàng hóa quốc tế để tìm cơ hội nâng cao nguồn kinh tế cho bản thân và quốc gia.

Các hình thức cần biết của mua bán hàng hóa quốc tế

Mua bán hàng hóa quốc tế là gì?

Đầu tiên ta cần hiểu mua bán hàng hóa quốc tế là gì? Mua bán là hoạt động trao đổi hàng hóa nhằm thỏa mãn nhu cầu sử dụng giữa con người với con người.
Và theo định nghĩa về mua bán hàng hóa quốc tế từ Điều 27, Luật thương mại Việt Nam năm 2015 mua bán hàng hóa quốc tế được định nghĩa như sau:

Mua bán hàng hoá quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu.

Mua bán hàng hoá quốc tế phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương”.

Chính vì thế, tiếp theo cần hiểu rõ các hình thức trong mua bán hàng hóa quốc tế là gì để đưa ra những lựa chọn sử dụng đúng đắn nhất.

Các hình thức cần biết của mua bán hàng hóa quốc tế

Theo định nghĩa trên, mua bán hàng hóa quốc tế được phân thành năm hình thức là: xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập và chuyển khẩu

Hình thức xuất khẩu

Xuất khẩu hàng hoá là việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

Xuất khẩu giúp gia tăng ngoại tệ của quốc gia, tạo công ăn việt làm cho nhân dân và nâng cao nền kinh tế đất nước.

Hình thức nhập khẩu

Nhập khẩu hàng hoá là việc hàng hoá được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật”.

Nhập khẩu giúp đa dạng hàng hóa trên thị trường, tránh tình trạng độc quyền, thúc đẩy các nhà sản xuất trong nước không ngừng nâng cao, cải tiến…

Tạm nhập tái xuất

Tạm nhập, tái xuất hàng hoá là việc hàng hoá được đưa từ lãnh thổ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam, có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hoá đó ra khỏi Việt Nam.

Tạm xuất tái nhập

Tạm xuất, tái nhập hàng hoá là việc hàng hoá được đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật, có làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam và làm thủ tục nhập khẩu lại chính hàng hoá đó vào Việt Nam

Chuyển khẩu:

Theo Điều 30 Khoản 1 Luật Thương Mại Việt Nam năm 2005: “Chuyển khẩu hàng hoá là việc mua hàng từ một nước, vùng lãnh thổ để bán sang một nước, vùng lãnh thổ ngoài lãnh thổ Việt Nam mà không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam”.

Với những thông tin định nghĩa trên, hi vọng các bạn có thể hiểu phần nào những hình thức quan trọng trong mua bán hàng hóa quốc tế.

Bài viết liên quan:

Hàng hóa lưu thông trên đường cần những chứng từ gì

Tổng quan mua hàng hóa nhập kho cần biết