Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 mới nhất 2020

Báo cáo tài chính là một thứ rất quan trọng trong doanh nghiệp, phản ánh chính xác tình trạng kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì thế báo cáo tài chính phải tuân theo các nguyên tắc kế toán cũng như quy định của bộ tài chính. Xem ngay các lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 ở dưới đây.

Cập nhật mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 ở đâu ?

Mẫu báo cáo tài chính theo thông tư 200 được bộ tài chính ban hành vào năm 2014 và có giá trị thi hành vào năm 2015. Từ năm 2015 đổ đi các mẫu báo cáo tài chính đều phải tuân theo mẫu của thông tư 200. Báo cáo tài chính theo quyết định mới sẽ chi tiết hơn, sắp xếp lại một số khoản mục giúp bản báo cáo rõ ràng và dễ đánh giá hơn.

Báo cáo tài chính do bộ tài chính ban hành nên để có thông tin chính xác nhất bạn truy cập Website bộ tài chính hay thư viện pháp luật để tra cứu.

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 200

Để lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 bạn cần tìm ra những điểm khác biệt của mẫu báo cáo này so với mẫu báo cáo trước. Nhìn chung thông tư 200 cũng không thay đổi qua nhiều, quân tuân thủ các nguyên tắc kế toán và chỉ thay đổi các sáp xếp một số mục , cụ thể :

Bảng cân đối kế toán

Như đã biết bảng này chia làm 2 phần (tài sản và nguồn vốn) , thông tư 200 chủ yếu điều chỉnh cột tài sản. Tài sản ngắn hạn và dài hạn được quy định rõ ràng hơn:

 • tài sản và công nợ dưới 12 tháng từ thời điểm báo cáo là ngắn hạn
 • tài sản và công nợ trên 12 tháng từ thời điểm báo cáo là dài hạn
 • tài sản và công nợ của lĩnh vực kinh doanh không thể phân ngắn, dài hạn được sắp xếp giảm dần tính thanh khoản (tiền mặt => tài sản cố định)
 • giữa đơn vị kinh doanh cấp dưới và cấp trên trực thuộc phải loại bỏ các chi phí nội bộ.

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Phần báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại thông tư 200 không có thay đổi gì nhiều so với thông tư 133. Cũng là phải trừ đi các khoản chi phí nhội bộ với doanh nghiệp kinh doanh nhiều cấp. Chủ yếu là cách trình bày của các cột có thêm cột số hiệu trong bảng thuyết minh bào cáo tài chính. Còn lại không thay đổi.

Bảng lưu chuyển tiền tệ

Bảng lưu chuyển tiền tệ nhất mực phải tuân theo các chuẩn mực kế toán mà sự thay đổi chính của thông tư 200 so với trước đó là hệ thống tài khoản kế toán. Các bạn kế toán cần lưu ý số hiệu các tài khoản theo quy định mới để có thể lập đúng báo cáo tài chính theo thông tư 200. 

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính tại thông tư 200 yêu cầu khắt khe hơn về việc trình bày chi tiết :

 • liệt kê các cơ sở và chính sách kế toán cho từng giao dịch phát sinh được trình bày trong báo cáo tài chính
 • Trình bày đúng theo quy định của chuẩn mực kế toán
 • Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết cho từng giao dịch đảm bảo tính trung thực và logic.

Các tài liệu được sắp xếp theo hệ thống nhất định, được phép đánh dấu nhưng không được làm sai số hiệu kế toán.

Thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200 có gì khác trước ?

Ngoài tính chi tiết thì thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200 cần phải lập dựa trên những văn bản sau :

 • các thành phần còn lại của báo cáo tài chính : bảng cân đối, bảng lãi lỗ, bảng lưu chuyển tiền tệ.
 • Căn cứ vào sổ cái (sổ kế toán tổng hợp)
 • Dựa trên các thông tin có sắn từ bảng thuyết minh năm trước.
 • Các chứng từ của các giao dịch

Những lưu ý khi lập báo cáo tài chính theo thông tư 200

Theo mẫu báo cáo tài chính thì thông tư 200 không thay đổi quá nhiều, tuy nhiên các yếu tố hợp thành tạo nên những con số trên bảng báo cáo lại bị thay đổi rất nhiều. Người ta gọi nó là sự thay đổi về hệ thống tài khoản kế toán. Vậy bạn cần lưu ý gì khi lập bản báo cáo tài chính theo thông tư 200 : 

 • Không còn các tài khoản : 342, 351, 415, 512, 531, 532, 129, 139, 142, 159, 311, 315.
 • Bổ sung một số tài khoản : 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ, 417 – Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp, 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi, 357 – Quỹ bình ổn giá
 • Chuyển đổi một số tài khoản : 121 – Chứng khoán kinh doanh, 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, 222 – Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết ; 228 – Đầu tư khác ; 229 – Dự phòng tổn thất tài sản ; 242 – Chi phí trả trước ; 244 – Cầm cố, thế chấp, kỹ quỹ, ký cược ; 341 – Vay và nợ thuê tài chính; 343 – Nhận kỹ quỹ, kỹ cược ; 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu ; 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu

Một điểm mới ở báo cáo tài chính theo thông tư 200 đó là bảng lưu chuyển tiền tệ không còn bắt buộc nữa, trước đó là một bảng bắt buộc. Bảng này dường như rất quan trọng đối với cơ quan thuế nhưng lại không mang lại giá trị gì cho cổ đông và nhà đầu tư. Hơn nữa thực hiện bảng này rất kỳ công với các kế toán viên, đây coi như một bước ngoặt đổi mới giảm áp lực cho ngành kế toán.

Vừa rồi là những vấn đề xoay quanh báo cáo tài chính theo thông tư 200. Mong những chia sẻ vừa rồi có thể giúp ích cho bạn.